Tender Frysk

English below — Vanuit NDC mediagroep hebben we met een team voorstellen gemaakt voor een plan de campagne ter bevordering van het gebruik van de Friese taal. Deze opdracht was een tender vanuit Provincie Fryslân. We kwamen als tweede uit de bus (van de vijf, een zesde haakte voortijdig af). Mijn taak binnen het team was primair art direction en design van de campagne, de middelen en de presentatie.

Het uitgangspunt van de campagne is de constatering dat mensen zich het beste kunnen uiten in hun moedertaal. Die staat het dichtste bij hun. Uit onderzoek blijkt dat we steeds minder met elkaar praten. Echt praten. Weten hoe het met iemand gaat. Waar iemand mee bezig is. Het doel was dus om mensen meer/vaker/langer met elkaar te laten praten. Het liefst in het Fries uiteraard. We gingen op zoek naar geschikte momenten waar je dit kon doen, ‘Noflike mominten’. Dit werd de leidraad voor de lange termijn. 

De kick-off van de lange termijncampagne werd gevormd door een video-serie; ‘Noflik yn petear’. Een serie waarin twee mensen – bijvoorbeeld moeder/dochter, opa/kleinkind, partners of collega’s – met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een set kaarten met vragen. In het Fries uiteraard. Deze serie wordt gedistribueerd als content en advertising.

De essentie van de video-serie wordt doorvertaald naar de kijkers. Zij kunnen een kaartenset aanvragen/bestellen en zelf zo’n gesprek voeren. Er zijn vijf varianten sets bedacht; partners, ouder/kind, collega’s, broers/zusters en eerste date. De set bevat zowel serieuze, diepgaande vragen als grappige, luchtige vragen. De kaartensets zijn natuurlijk ook digitaal beschikbaar; in een app.

De intentie is om dit ook door de gehele provincie op locatie te organiseren. Op deze manier vragen we aandacht voor de campagne, maar kunnen we mensen meteen betrekken én content creëren.

De video-serie is prominent terug te vinden op de website. Daarnaast vind je er meer informatie over de Friese taal, praktisch tips en leuke weetjes.

Bezoekers komen op de website terecht via online en offline content en advertising. De laatste beperkt gezien budget en tijdsduur. De briefing was ook om een basis neer te zetten voor de langere termijn, waar de provincie zelf mee verder kon.

As part of the NDC media group, we have made proposals with a team for a campaign plan to promote the use of the Frisian language. This assignment was a tender from the Province of Fryslân. (We came out second, out of five. A sixth competitor dropped out early). My task within the team was primarily art direction and design of the campaign, the deliverables and the presentation deck.

The starting point of the campaign is the observation that people can best express themselves in their mother tongue. It’s closest to them. Research shows that we talk less and less. Really talk. Know how someone is doing. What someone is doing. So the goal was to get people to talk to each other more/more often/longer. Preferably in Frisian of course. We looked for suitable moments where you could do this, ‘Noflike mominten’. This became the guiding principle for the long term.

The kick-off of the long-term campaign was a video series; “Noflik yn petear”. A series in which two people – for example mother/daughter, grandfather/grandchild, partners or colleagues – start a conversation based on a set of cards with questions. In Frisian of course. This series is distributed as content and advertising. The essence of the video series is translated to the viewers. They can request/order a set of cards and conduct such a conversation themselves. Five variant sets have been devised; partners, parent/child, colleagues, siblings and first date. The set contains both serious, in-depth questions and funny, light-hearted questions. The card sets are of course also available digitally; in an application.

The intention is to organize this on location throughout the entire province. In this way we draw attention to the campaign, but we can immediately involve people and create content The video series can be found prominently on the website. You will also find more information about the Frisian language, practical tips and fun facts. Visitors reach the website through online and offline content and advertising. The latter is limited in view of budget and duration. The briefing was also to establish a basis for the longer term, which the province itself could use.

Privacy Settings
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google